กระดานข่าวสาร
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เพจแสดงความคิดเห็น
  
   
Login เข้าระบบ
  
  
  

 

  
   
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
69227
  


กำหนดการรับสมัครสมาชิก ค่าสมัครและระยะเวลาคุ้มครอง 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2560 กสธท. สวัสดิการล้านที่ 2

             หัวข้อ
ดู
ประกาศ เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1).. (2017-02-27)
98
ประกาศ ฉบับที่ 8/2560 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ.. (2017-01-26)
143
ประกาศ ฉบับที่ 7/2560เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ.. (2017-01-23)
127
ประกาศฉบับที่ 6/2560 เรื่อง ประกาศวันหยุดทำการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด.. (2017-01-11)
79
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด ฉบับที่ 5/2560 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์ฯ.. (2016-12-22)
61
ฉบับที่ 4 /2560 เรื่อง ประกาศหมายเลขคูปองลุ้นรางวัล ตามโครงการออมทรัพย์ ออมหุ้น–ออมเงินฝาก ลุ้นรับทองคำ ประจำปี 2559.. (2016-10-20)
195
คำสั่ง ที่ 001/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานในการดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560.. (2016-10-18)
160
ประกาศ ฉบับที่ 3 เรื่อง ผลการยื่นประมูลขายสินค้าในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559.. (2016-10-18)
126
ประกาศ ฉบับที่ 2 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ.. (2016-10-18)
165
ประกาศ ฉบับที่ 1/2560 เรื่อง เปิดประมูลขายสินค้าโดยผู้แทน.. (2016-10-10)
108


หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]

วัน พฤหัสบดีที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

  
  
  
 • ศอ.11 จจัดการประชชุมเชชิงปฏชิบจัตชิการ พจัฒนาผศูล้นดาระบบสชุขภาพ เขตสชุขภาพททสิ่ 11
 • ศอ.11 จจัดการประชชุมปฏชิบจัตชิการแลกเปลทสิ่ยนเรทยนรศูล้ปปัจจจัยความสดาเรด็จการดดาเนชินงาน ภายใตล้ โครงการรศูป
 • ศอ.11 จจัดประชชุมเชชิงปฏชิบจัตชิการกลยชุทธธ์การดดาเนชินงานสส่งเสรชิมสชุขภาพและอนามจัยสชิสิ่งแวดลล้อม เขตสชุขภาพททสิ่ 11 ประจดาปปี
 • ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวุัยรุ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2
 • การประชุมสรุปผลงานการดำเนินงานและการประกวดผลงานของแกนนำสุขภาพ (Health Leader) ดีเด่นระดับจังหวัด
 • การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2
 •    

  หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]

  วัน พฤหัสบดีที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

  ธนาคาร
  สาขา
  บัญชี
  ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์
  หนองบัวลำภู
  402-1-40227-6
   
  ธนาคารธนชาต ประเภทออมทรัพย์
  หนองบัวลำภู
  427-2-03515-2
   
  ธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์
  หนองบัวลำภู
  020015422023
   
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
  สหกรณ์การเกษตร
  ประเภทออมทรัพย์
  หนองบัวลำภู
  01-071-8-00811-9

    
  เงินฝากออมทรัพย์
  เงินฝากประเภทออมทรัพย์
  3.75%
  เงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ
  4.00%
   
   
  เงินฝากประจำ
  ประจำ 3 เดือน
  4.00%
  ประจำ 6 เดือน
  4.50%
  ประจำ 12 เดือน
  5.00%
   
  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
    
  ดอกเบี้ยเงินกู้
  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
   
  เงินกู้สามัญ
  เงินกู้สามัญบุคคลค้ำประกัน
  7.00%
  เงินกู้สามัญหุ้นค้ำประกัน
  7.00%
  เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา
  7.00%
  เงินกู้เพื่อเกษียณสุขใจ
  7.00%
  เงินกู้สามัญสำหรับสมาชิก
  สมทบ
  7.00%
  เงินกู้สามัญสำหรับพนักงาน
  ราชการ
  7.00%
    
    
  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินATM
  7.00%
  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระดาษ
  7.00%
    
  เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ
  6.75%
   
   

  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558


   
   
  มอบทองคำแท้ให้แก่สมาชิก สอส.จังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด ผู้โชคดี ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการ ฯ ระหว่างเดือน กันยายน - ธันวาคม 59
  วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านต่อ...
  ท่านประธานสหกรณ์ฯสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด ร่วมพิธีวางพานพุ่ม วันสหกรณ์แห่งชาติที่สันนิบาตสหกรณ์
  วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านต่อ...
  กิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์ 2560
  วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านต่อ...
  ประมวลภาพศึกษาดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด
  วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2559 อ่านต่อ...
  คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22/2559 สหกรณ์เข้าพบ นพ.สสจ.นพ.สุใหญ่ หลิ่มโตประเสริฐ
  วันที่ : 25 ตุลาคม 2559 อ่านต่อ...
  รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตำแหน่ง ประธานกรรมการดำเนินการ, กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2560
  วันที่ : 6 ตุลาคม 2559 อ่านต่อ...
  ประมวลภาพการขอศึกษาดูงาน จากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สุวรรณคูหา จำกัด
  วันที่ : 20 กันยายน 2559 อ่านต่อ...
  โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด ประจำปี 2559
  วันที่ : 6 กันยายน 2559 อ่านต่อ...
  มอบทองคำหนัก 1 สลึง จากการเข้าร่วมกับโครงการออมทรัพย์ ออมหุ้น – ออมเงินฝาก ลุ้นรับทองคำ ประจำปี 2559
  วันที่ : 10 สิงหาคม 2559 อ่านต่อ...

     
  เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ
   
  บริการของสหกรณ์ฯ
   
   
  ช่องทางการติดต่อเรา
   Line ID :
   Tel.042-311048
   
   
  ที่อยู่สหกรณ์ฯ
   
  หน่วยงานเกี่ยวข้อง
   
   
    
    
  Copy Right 2016. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด

  www.hnbpcoop.com