กระดานข่าวสาร
กระดานถาม-ตอบและข้อเสนอแนะ
สวัสดิการและกองทุนต่างๆ
  
   
Login เข้าระบบ
  
  
  

 

  
   
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
474294
  
 
1.กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม (จ่ายตามสัดส่วนของอายุการเป็นสมาชิก)
(1) กรณีสมาชิกเสียชีวิต
- เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่ถึง 1 ปี จ่าย 3,000 บาท
- เป็นสมาชิกสหกรณ์ 1 - 5 ปี จ่าย 5,000 บาท
- เป็นสมาชิกสหกรณ์ 5 -10 ปี จ่าย 7,000 บาท
- เป็นสมาชิกสหกรณ์มากกว่า10 ปี จ่าย 12,000 บาท
พร้อมจัดหาพวงหรีดหรือมอบเงินสดแทนก็ได้ มูลค่าไม่เกิน 500 บาท
(2) กรณีคู่สมรสของสมาชิกเสียชีวิต
- เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่ถึง 1 ปี จ่าย 1,000 บาท
- เป็นสมาชิกสหกรณ์ 1-5 ปี จ่าย 2,000 บาท
- เป็นสมาชิกสหกรณ์ 5 -10 ปี จ่าย 3,000 บาท
- เป็นสมาชิกสหกรณ์มากกว่า 10 ปี จ่าย 4,000 บาท
พร้อมจัดหาพวงหรีดหรือมอบเงินสดแทนก็ได้ มูลค่าไม่เกิน 500 บาท
(3) กรณีบิดาหรือมารดาหรือบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายเสียชีวิต
ให้จัดหาพวงหรีดหรือมอบเงินสดแทนก็ได้ มูลค่าไม่เกิน 500 บาท
2. ทุนการศึกษาของสมาชิกหรือบุตรของสมาชิก
- ระดับอนุบาล ทุนละ 1,000 บาท
- ระดับประถมศึกษา ทุนละ 1,500 บาท
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 2,000 บาท
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 2,500 บาท
- ระดับอุดมศึกษา ทุนละ 3,000 บาท
- ทุนสำหรับสมาชิก ทุนละ 3,000 บาท
3. เงินส่งเสริมเพื่อขวัญกำลังใจแก่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม

 
 
 
 
 

© 2019. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด

www.hnbpcoop.com