สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
กระดานข่าวสาร
กระดานถาม-ตอบและข้อเสนอแนะ
สวัสดิการและกองทุนต่างๆ
  
   
Login เข้าระบบ
  
  
  

 

  
   
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
474885

คลิกที่ชื่อไฟล์ที่ต้องการดาวโหลด
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 14/2564 เรื่อง เปลี่ยนแปลงเวลาปิดรับเงินสด
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 13/2564 การให้บริการ ฉ.ATM
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 12/2564 เรื่อง แจ้งทำบุญสำนักงานประจำปี 2564
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 11/2564 เรื่อง ให้บริการเงินกู้พิเศษเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2564
ชื่อไฟล์ :  ประกาศศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด
ชื่อไฟล์ :  ประกาศศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก พนักงานศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด
ชื่อไฟล์ :  ประกาศศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 9/2564 เรื่อง พักชำระหนี้สมาชิกสหกรณ์สู้ภัยไวรัสโควิด-19
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด ฉบับที่พิเศษ 2/2564 เรื่อง รายชื่อสมาชิกยังไม่ได้ชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 2564 (ตัดยอดเวลา 12.00 น. ณ วันที่ 6 มกราคม 2564
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่ยังไม่ได้ชำระเงินสงเคราะห์ล้วงหน้า ประจำปี 2564
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 8/2564 เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่ได้รับการอนุมัติทำประกันชีวิตแบบกลุ่ม
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 7/2564 เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 1/2564 ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด (สส.ชสอ.) เรื่อง แจ้งยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ประจำปี 2564 (เงินคงสภาพ)
ชื่อไฟล์ :  ระกาศ ฉบับที่ 1/2564 ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด (กสธท.) เรื่อง แจ้งเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและเงินบำรุงรายปี สำหรับสมาชิกรายเก่า ประจำปี 2564
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 1/2564 ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด (สสธท.) เรื่อง แจ้งเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและเงินบำรุงรายปี สำหรับสมาชิกรายเก่า ประจำปี 2564
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 6/2564 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 5/2564 เรื่อง การหักเงินปันผลเฉลี่ยคืนเพื่อเป็นเงินรอจ่าย
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 4/2564 เรื่อง นำส่งประกันชีวิตแบบกลุ่มสมาชิก
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 3/2564 เรื่อง การชำระหุ้นรายเดือนและการขอซื้อหุ้นเพิ่ม
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 2/2564 เรื่อง การใช้และการรับรองเอกสารสลิปเงินเดือนประกอบการการทำธุรกรรม
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 1/2564 เรื่อง การใช้เอกสารรายงานข้อมูลเครดิตประกอบการขอกู้ยืมเงิน
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 39/2563 เรื่อง รายชื่อร้านค้าสมาชิกสหกรณ์ที่มีสิทธิ์ขายสินค้าในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 38/2563 เรื่อง กำหนดการการมอบเงินจากทุนสาธารณประโยชน์แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 37/2563 เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตำแหน่ง ประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27 และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2564
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 36/2563 เรื่อง รายชื่อผู้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2563
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 35/2563 เรื่อง ผลการยื่นประมูลขายสินค้าวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 34/2563 เรื่อง แจ้งงดให้บริการสมาชิก ในวันพุธ ที่ 30 กันยายน 2563 และวันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2563
ชื่อไฟล์ :  ฉบับที่ 33/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์ ขวัญกำลังใจผู้เกษียณอายุราชการ
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 32/2563 เรื่อง เปิดรับสมัครขายสินค้าสำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 31/2563 เรื่อง เปิดประมูลขายสินค้าโดยผู้แทน
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 30/2563 เรื่อง ขยายเวลาเสนอโครงการประกันอัคคีภัย ประกันสินเชื่อ และประกันชีวิตกลุ่ม
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 29/2563 เรื่อง แบบแสดงความจานงขอรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน และเบี้ยประชุม
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 28/2563 เรื่อง แจ้งเลื่อนการประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2563
ชื่อไฟล์ :  ประกาศฉบับที่ 27/2563 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติเงินกู้
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 26/2563 เรื่อง เชิญบริษัทประกันเสนอโครงการประกันอัคคีภัย ประกันสินเชื่อ และประกันชีวิตกลุ่ม
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 25/2563 การจำหน่ายครุภัณฑ์
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 24/2563 เรื่อง การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2564
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 23/2563 เรื่อง การรับสมัครกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27 ประจำปี 2564
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 22/2563 เรื่อง การให้ทุนการศึกษา ประจำปี 2563
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 21/2563 เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 20/2563 เรื่อง แจ้งประกาศหยุดทำการ ในวันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2563
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 19/2563 เรื่อง โครงการเกษียณเปี่ยมสุข ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 18/2563 เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 17/2563 เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 16/2563 เรื่อง แจ้งสมาชิกให้แต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 15/2563 เรื่อง ให้บริการเงินกู้พิเศษเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2563
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 14/2563 เรื่อง พักชำระหนี้สมาชิกสหกรณ์สู้ภัยไวรัสโควิด-19
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 13/2563 เรื่อง เลื่อนการจัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 12/2563 เรื่อง เลื่อนโครงการศึกษาดูงานสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ สำหรับสมาชิกสหกรณ์ ปี2563
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 11/2563 เรื่อง โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 10/2563 เรื่อง โครงการเกษียณเปี่ยมสุข ประจำปี 2563
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 9/2563 เรื่อง โครงการศึกษาดูงานสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ สำหรับสมาชิกสหกรณ์ ปี2563
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 7/2563 เรื่อง แจ้งประกาศหยุดทำการ ในวันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 6/2563 เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์การกู้เงินสำหรับสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2563
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด เรื่อง รายชื่อสมาชิกยังไม่ได้ชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 2563
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 5/2563 เรื่อง งดให้บริการสมาชิกในภาคเช้า วันที่ 14 มกราคม 2563
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 4/2563 เรื่อง แจ้งประกาศหยุดทำการ ในวันศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม 2562
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 3/2563 เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 2/2563 เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่ได้รับการอนุมัติทำประกันชีวิตแบบกลุ่ม
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด เรื่อง แจ้งเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและเงินบำรุงรายปี สำหรับสมาชิกรายเก่า ประจำปี 2563
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 1/2563 เรื่อง นำส่งประกันชีวิตแบบกลุ่มสมาชิก
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 38/2562 เรื่อง กำหนดการการมอบเงินจากทุนสาธารณประโยชน์แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 39/2562 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 37/2562 เรื่อง รายชื่อร้านค้าสมาชิกสหกรณ์ที่มีสิทธิ์ขายสินค้าในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 36/2562 เรื่อง เปิดรับสมัครขายสินค้าสำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 35/2562 เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตำแหน่ง กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2563
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 34/2562 เรื่อง ผลการยื่นประมูลขายสินค้าวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 33/2562 เรื่อง เปิดประมูลขายสินค้าโดยผู้แทน
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 32/2562 เรื่อง รายชื่อผู้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2562
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 31/2562 เรื่อง แจ้งงดให้บริการสมาชิก ในวันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2562 และวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 30/2562 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติเงินกู้
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 29/2562 เรื่อง โครงการเกษียณเปี่ยมสุข ประจำปี 2562
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 28/2562 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ“ความฉลาดรู้เรื่องการเงิน
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 27/2562 เรื่อง แบบแสดงความจำนงขอรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน และเบี้ยประชุม ประจำปี 2562
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 26/2562 เรื่อง การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2563
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 25/2562 เรื่อง การรับสมัครกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 ประจำปี 2563
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 24/2562 เรื่อง การให้ทุนการศึกษา 2562
ชื่อไฟล์ :  การให้ทุนการศึกษา 2562
ชื่อไฟล์ :  แจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
ชื่อไฟล์ :  สิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี และสิทธิรับเบี้ยประชุมสำหรับสมาชิกสมทบ
ชื่อไฟล์ :  การให้ทุนการศึกษา 2562
ชื่อไฟล์ :  การให้ทุนการศึกษา ประจำปี 2562
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 22/2562 เรื่อง การให้ทุนการศึกษา ประจำปี 2562
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 21-2562 เรื่องแจ้งประกาศหยุกทำการในวันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562
ชื่อไฟล์ :  แจ้งประกาศหยุดทำการ ในวันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 21/2562 แจ้งประกาศหยุดทำการ ในวันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562
ชื่อไฟล์ :  ประกาแจ้งประกาศหยุดทำการ ในวันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 20-2562 ขยายโครงการเกษียณเปี่ยมสุข ประจำปี 2562
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 19-2562 เรื่อง ให้บริการเงินกู้พิเศษเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2562
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 19-2562 เรื่อง ให้บริการเงินกู้พิเศษเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2562
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 18-2562 รายละเอียดและกำหนดการโครงการศึกษาดูงานสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ปี 2562
ชื่อไฟล์ :  ประกาศฉบับที่ 17-2562 เรื่อง เงินรอตรวจสอบ
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 16/2562 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
ชื่อไฟล์ :  ประกาศฉบับที่ 15 แจ้งประกาศหยุดทำการ ในวันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2562
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 15/2562 เรื่อง แจ้งประกาศหยุดทำการ ในวันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2562
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉับบที่ 14/2562 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 13/2562 เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
ชื่อไฟล์ :  เปิดให้บริการครึ่งวัน ในวันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2562
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
ชื่อไฟล์ :  12 ประกาศรับสมัคร จนท.สินเชื่อ 2562
ชื่อไฟล์ :  รายชื่อสมาชิกสมัครเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ปี 2562
ชื่อไฟล์ :  รายชื่อสมาชิกสมัครเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับสมาชิกประจำปี 2562
ชื่อไฟล์ :  รายชื่อสมาชิกสมัครเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับสมาชิกประจำปี 2562
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ 8-2562 โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก
ชื่อไฟล์ :  แจ้งประกาศหยุด วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่อไฟล์ :  6 การสมัครทำประกันชีวิตสินเชื่อกลุ่มภาคสมัครใจ
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ศูนย์ประสานงานสมาคม กสธท. แจ้งชำระเบี้ยประกันต่ออายุ สำหรับสมาชิกรายเก่า ประจำปี 2562
ชื่อไฟล์ :  ประกาศจากศูนย์ประสานงานสมาคมฯ เรียกเก็บเงิน
ชื่อไฟล์ :  5 กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับสหกรณ์อื่น
ชื่อไฟล์ :  4 กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
ชื่อไฟล์ :  3 แจ้งประกาศหยุดทำการ-ศึกษาดูงาน
ชื่อไฟล์ :  3 แจ้งประกาศหยุดทำการ-ศึกษาดูงาน
ชื่อไฟล์ :  4 กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
ชื่อไฟล์ :  2 รายชื่อสมาชิกได้รับเงินค่ามัดจำคืน จากการร่วมขายสินค้าในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
ชื่อไฟล์ :  1 การสมัครทำประกันชีวิตสินเชื่อกลุ่มภาคบังคับและภาคสมัครใจ
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 47 เรื่อง กำหนดการการมอบเงินจากทุนสาธารณประโยชน์แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 46 แจ้งกำหนดการผู้รับทุนการศึกษาในวันประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2561
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 45/2561 เรื่อง ร้านค้าสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมขายสินค้าวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561(เพิ่มเติม)
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 44 แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 43/2561 เรื่อง ร้านค้าสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมขายสินค้าวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ 42 ผลการยื่นประมูลขายสินค้าวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 41 เรื่อง ผู้สมัครเลือกตั้งประธาน กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ 2562
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 41-2561 ประกาศ ผู้สมัครเลือกตั้งประธาน กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ 2562
ชื่อไฟล์ :  41 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรัลเลือกตั้ง ประธาน กรรมการ ผู้ตรวจ 2562
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 40 เปิดรับสมัครขายสินค้าสำหรับสมาชิก
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 39 เปิดประมูลขายสินค้าโดยผู้แทน
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 32 การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระหุ้นรายเดือนและการซื้อหุ้นเพิ่ม(แก้ไข)
ชื่อไฟล์ :  แบบแสดงความจำนง
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 38 ขยายเวลาการยื่นแสดงความจำนงวิธีการรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2561
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 37 แจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 36 ขอความอนุเคราะห์ตอบกลับหนังสือสอบทานหุ้น-หนี้
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 35 แจ้งหยุดทำการ
ชื่อไฟล์ :  คำสั่ง ที่ 15-2561 แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมประชุมใหญ่61
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 34-2561 รายชื่อผู้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2561
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 34-2561 รายชื่อผู้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2561
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 34 รายชื่อผู้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2561
ชื่อไฟล์ :  ใบสมัครกรรมการ
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 33 แจ้งสมาชิกเข้าตรวจสอบการรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2561
ชื่อไฟล์ :  สส.ชสอ. ประกาศรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ 15 กค. - 30 กย.
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 32 การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระหุ้นรายเดือนและการซื้อหุ้นเพิ่ม
ชื่อไฟล์ :  สส.ชสอ. ประกาศรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ 15 กค. - 30 กย.
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 31 การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2562
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 30 การรับสมัครกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25 ประจำปี 2562
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 29 ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา 2561
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 28 สิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และสิทธิรับเบี้ยประชุมสำหรับสมาชิกสมทบ
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 29 ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา 2561
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 27 ผู้ได้รับรางวัลโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร ประจำปี 2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561
ชื่อไฟล์ :  สิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และสิทธิรับเบี้ยประชุมสำหรับสมาชิกสมทบ
ชื่อไฟล์ :  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย เชิญชวนประกวดเรื่องเล่า สสธท.
ชื่อไฟล์ :  
ชื่อไฟล์ :  กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย อนุมัติการเป็นสมาชิก รอบที่ 5-2561
ชื่อไฟล์ :  กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย อนุมัติรับเป็นสมาชิก รอบที่ 4-2561
ชื่อไฟล์ :  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย อนุมัติการเป็นสมาชิก รอบที่ 4-2561
ชื่อไฟล์ :  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย อนุมัติรับการเป็นสมาชิก รอบที่ 2-2561
ชื่อไฟล์ :  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย อนุมัติรับการเป็นสมาชิก รอบที่ 2-2561
ชื่อไฟล์ :  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.) แจ้งการอนุมัติรับสมาชิกรอบ 4-2561
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 26-2561 แบบแสดงความจำนงขอรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2561
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 25/2561 เรื่อง โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารรอตรวจสอบ
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 25/2561 เรื่อง โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารรอตรวจสอบ
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 24/2561 เรื่อง ผู้ได้รับรางวัลโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร ประจำปี 2561 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 23/2561 เรื่อง แจ้งกำหนดการยื่นเอกสารขอกู้ ของสัปดาห์ที่ 3 ประจำเดือนมิถุนายน 2561
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 22/2561 เรื่อง แจ้งประกาศหยุดทำการ
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่้ 21/2561 เรื่อง ให้บริการเงินกู้พิเศษเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2561
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 20/2561 เรื่อง ผู้ได้รับรางวัลโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร ประจำปี 2561 ประจำเดือนเมษายน 2561
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 19/2561 เรื่อง ผู้ได้รับรางวัลโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร ประจำปี 2561 ประจำเดือนมีนาคม 2561
ชื่อไฟล์ :  อนุมัติรับเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. รอบที่ 3/2561 ประจำเดือนมีนาคม 2561
ชื่อไฟล์ :  อนุมัติรับเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. รอบที่ 2-2561 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ชื่อไฟล์ :  ประกาศจากศูนย์ประสานงานสมาคมฯ อนุมัติรับเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. รอบที่ 1-2561 ประจำเดือนมกราคม 2561
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 18/2561 เรื่อง แจ้งประกาศหยุดทำการ ในวันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 17/2561 เรื่อง เปิดให้บริการครึ่งวัน ในวันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 16/2561 เรื่อง ผู้ได้รับรางวัลโครงการออมทรัพย์ ลุ้นโชคลุ้นทอง ประจำปี 2561 งวดที่3
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 15-2561 หลักเกณฑ์เงินกู้สามัญเพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิต พ.ศ. 2561
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 15/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้บริการเงินกู้สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต พ.ศ. 2561
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 14/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์เงินกู้สามัญเพื่อลดภาระการค้ำประกันโดยไม่มีเงินเฉลี่ยคืน พ.ศ. 2561
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 13/2561 ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญเพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิต พ.ศ. 2561
ชื่อไฟล์ :  ประกาศจากศูนย์ประสานงานสมาคมฯ อนุมัติรับเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. รอบที่ 12/2560 ประจำเดือนธันวาคม 2560
ชื่อไฟล์ :  ประกาศจากศูนย์ประสานงานสมาคมฯ อนุมัติรับเป็นสมาชิกสมาคม สสธท. รอบที่ 1/2561 ประจำเดือนมกราคม 2561
ชื่อไฟล์ :  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด ขอรับการสนับสนุนกล้าพันธุ์ไม้หายาก
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 12/2561 เรื่อง รายชื่อสมาชิกสมัครเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับสมาชิก ประจำปี 2561
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 11/2561 เรื่องผู้ได้รับรางวัลโครงการออมทรัพย์ลุ้นโชคลุ้นทอง ประจำปี 2561 งวดที่ 2
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 11/2561 เรื่อง ผู้ได้รับรางวัลโครงการออมทรัพย์ลุ้นโชคลุ้นทอง ประจำปี 2561 งวดที่ 2
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 10/2561 ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญเพื่อลดภาระการค้ำประกันโดยไม่มีเงินเฉลี่ยคืน.doc
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 10 เรื่อง ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญเพื่อลดภาระการค้ำประกันโดยไม่มีเงินเฉลี่ยคืน.doc
ชื่อไฟล์ :  ใบสมัคร โครงการศึกษาดูงานของสมาชิก สอส.นภ. ณ จังหวัดจันทบุรี
ชื่อไฟล์ :  ใบสมัคร โครงการศึกษาดูงานของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด ณ จังหวัดจันทบุรี
ชื่อไฟล์ :  ใบสมัครเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด ณ จังหวัดจันทบุรี
ชื่อไฟล์ :  โครงการศึกษาดูงานของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด ณ จังหวัดจันทบุรี
ชื่อไฟล์ :  โครงการศึกษาดูงานของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด ณ จังหวัดจันทบุรี
ชื่อไฟล์ :  โครงการศึกษาดูงานของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด ณ จังหวัดจันทบุรี
ชื่อไฟล์ :  ประกาศศูนย์ประสานงานสมาคมฯ อนุมัติรับการเป็นสมาชิก สสธท. รอบที่ 12-2560 ประจำเดือนธันวาคม 2560
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 9/2561 ผู้ได้รับรางวัลโครงการออมทรัพย์ ลุ้นโชคลุ้นทอง ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 8/2561 การจำหน่ายครุภัณฑ์
ชื่อไฟล์ :  ประกาศศูนย์ประสานงานสมาคมฯ รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) เดือนมกราคม 2561
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 7/2560 เรื่อง ขอแจ้งรับเงินค่าหุ้นคืน
ชื่อไฟล์ :  ประกาศศูนย์ประสานงานสมาคมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบ3/2561 ถึง 2/2562
ชื่อไฟล์ :  ประกาศศูนย์ประสานงานสมาคมฯ เรื่อง รายชื่อที่ได้รับอนุมัติเป็นสมาชิก กสธท. รอบ10/2560 เดือนตุลาคม 2560
ชื่อไฟล์ :  ประกาศศูนย์ประสานงานสมาคมฯ รายชื่อที่ได้รับอนุมัติการเป็นสมาชิก กสธท. รอบ 9/2560 เดือนกันยายน 2560
ชื่อไฟล์ :  ประกาศศูนย์ประสานงานสมาคมฯ เรื่อง รับสมัครสมาชิก สสธท. รอบที่1-2560 เดือนมกราคม 2560
ชื่อไฟล์ :  ประกาศศูนย์ประสานงานสมาคมฯ รายชื่ออนุมัติรับเป็นสมาชิก สสธท.รอบ 11-2560 เดือนพฤศจิกายน 2560
ชื่อไฟล์ :  ประกาศศูนย์ประสานงานสมาคมฯ รายชื่ออนุมัติรับเป็นสมาชิก สสธท.รอบ 10-2560 เดือนตุลาคม 2560
ชื่อไฟล์ :  ประกาศศูนย์ประสานงานสมาคมฯ รายชื่อที่ได้รับอนุมัติสมาชิก สสธท. รอบที9-2560 ประจำเดือนกันยายน 2560
ชื่อไฟล์ :  ประกาศศูนย์ประสานงานสมาคมฯ เรื่อง รายชื่อที่ได้รับอนุมัติการเป็นสมาชิก สสธท. รอบที่8-2560 ประจำเดือนสิงหาคม 2560
ชื่อไฟล์ :  ประกาศฉบับที่ 6/2561 รายชื่อสมาชิกที่ได้ทำประกันกลุ่มกับบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ขอเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มใบสมัครกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท และเพิ่มใบรับรองแพทย์
ชื่อไฟล์ :  ประกาศศูนย์ประสานงานสมาคมฯ เรื่อง การชำระเงินเบี้ยประกันต่ออายุ กสธท สำหรับสมาชิกรายเก่า ประจำปี 2561
ชื่อไฟล์ :  ประกาศศูนย์ประสานงานสมาคมฯ เรื่อง แจ้งการอนุมัติรับสมาชิกสมาคมฌาปนกิจชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย รอบที่10-2560
ชื่อไฟล์ :  ประกาศศูนย์ประสานงานสมาคมฯ เรื่อง อนุมัติรับการเป็นสมาชิกสมาคมฯ (สสธท.) รอบที่ 8-2560 ประจำเดือนสิงหาคม 2560 (วาระพิเศษ)
ชื่อไฟล์ :  ประกาศฉบับที่ 5/2561 เรื่อง แจ้งหยุดทำการในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 4/2561 เรื่องขอความร่วมมือสมาชิกสมัครทำประกันคุ้มครองหนี้
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 3/2561 กำหนดการยื่นกูู้ เงินกู้สามัญสวัสดิการ
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 2/2561 การถือใช้ระเบียบใหม่ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2560
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 1/2561 เรื่อง รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ได้รับการอนุมัติทำประกันกลุ่ม
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 46/2560 แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 45/2560 การจ่ายเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเบี้ยประชุมใหญ่ให้กับสมาชิก
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 44/2560 วิธีการจ่ายเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเบี้ยประชุมใหญ่ให้กับสมาชิก
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 43/2560 สิทธิของการสมัครสมาชิกสหกรณ์
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 42/2560 เรื่องปรับขั้นเงินเดือนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 41/2560 เรื่อง ร้านค้าสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมขายสินค้าวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 40/2560 เรื่อง ผลการยื่นประมูลขายสินค้าวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 37-3/2560 เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 37-2/2560 เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ใหม่
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 37-1/2560 เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากใหม่
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 39/2560 เรื่อง เปิดรับสมัครขายสินค้าสำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 38/2560 เรื่อง เปิดประมูลขายสินค้าโดยผู้แทน
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 37/2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตำแหน่ง กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2561
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 37/2560 รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตำแหน่งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2561
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 36/2560 เรื่อง แจ้งกำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 36/2560 เรื่อง แจ้งกำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 35/2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สินเชื่อ (เพิ่มเติม)
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 34/2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบหลับหนังสือสอบทานหุ้น-หนี้
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 33/2560 เรื่อง แจ้งประกาศหยุดทำการ
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 32/2560 เรื่อง การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2561
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 31/2560 เรื่อง การรับสมัครกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ประจำปี 2561
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 30/2560 เรื่อง ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 29/2560 เรื่อง รายชื่อผู้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2560
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 28/2560 เรื่อง สิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และสิทธิรับเบี้ยประชุมสำหรับสมาชิกสมทบ
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 27/2560 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านดารคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสินเชื่อ
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 26/2560 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านดารคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 25/2560 เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสินเชื่อ
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 24/2560 เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 23/2560 เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 22/2560 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรอบการรับเอกสารคำขอกู้เงิน
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 20/2560 เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสินเชื่อ
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 19/2560 เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์
ชื่อไฟล์ :  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด ฉบับที่ 21 /2560 เรื่อง ประชาสัมพันธ์วิธีการสืบค้นข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1)
ชื่อไฟล์ :  ประกาศฉบับที่ 9/2560 เรื่อง โครงการแบ่งปันความรู้หนังสือสู่ชุมชนจากคนสหกรณ์
ชื่อไฟล์ :  ประกาศฉบับที่ 9/2560 เรื่อง โครงการแบ่งปันความรู้หนังสือสู่ชุมชนจากคนสหกรณ์
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 8/2560 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 7/2560 เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
ชื่อไฟล์ :  ประกาศฉบับที่ 6/2560 เรื่อง ประกาศวันหยุดทำการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด
ชื่อไฟล์ :  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด ฉบับที่ 5/2560 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์ฯ
ชื่อไฟล์ :  ฉบับที่ 4 /2560 เรื่อง ประกาศหมายเลขคูปองลุ้นรางวัล ตามโครงการออมทรัพย์ ออมหุ้น–ออมเงินฝาก ลุ้นรับทองคำ ประจำปี 2559
ชื่อไฟล์ :  คำสั่ง ที่ 001/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานในการดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 3 เรื่อง ผลการยื่นประมูลขายสินค้าในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 2 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 1/2560 เรื่อง เปิดประมูลขายสินค้าโดยผู้แทน
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่47/2559 เรื่อง รายชื่อผู้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2559
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 46/2559 เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตำแหน่ง ประธานกรรมการดำเนินการ, กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2560
ชื่อไฟล์ :  ประกาศฉบับที่ 45 เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 44/2559 เรื่อง ขยายระยะเวลาการส่งประกวดเรื่องเล่าเนื่องในโอกาส ครบ 100 ปี สหกรณ์ไทย
ชื่อไฟล์ :  ประกาศฉบับที่ 43/2559 เรื่อง การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เพื่อจัดทำหนังสือยืนยันการถือหุ้น -หนี้-เงินฝาก
ชื่อไฟล์ :  ประกาศศูนย์ประสานงานสมาคมฯเรื่อง รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ประเภทสมทบ (คู่สมรส) รอบที่ 11/2559
ชื่อไฟล์ :  ประกาศศูนย์ประสานงานสมาคมฯเรื่อง รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ประเภทสามัญ รอบที่ 11/2559
ชื่อไฟล์ :   ใบรับสมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 38/2559 เรื่อง สิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และสิทธิรับเบี้ยประชุมสำหรับสมาชิกสมทบ
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 42 เรื่อง เลื่อนประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2560
ชื่อไฟล์ :  ประกาศฉบับที่ 39 เรื่อง การรับสมัครประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23 ประจำปี 2560
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 41 เรื่อง เชิญชวนประกวดเรื่องเล่าเนื่องในโอกาส ครบ 100 ปี สหกรณ์ไทย
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ ฉบับที่ 40 เรื่อง การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2560
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
ชื่อไฟล์ :  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างสหกรณ์ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
ชื่อไฟล์ :  คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานธุรการ
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ เรื่อง รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย รอบที่ 9/2559
ชื่อไฟล์ :  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 2 รางวัล (ครั้งที่ 3)
ชื่อไฟล์ :  ประกาศเรื่อง แจ้งสมาชิกผู้กู้รายเก่าสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้สหกรณ์
ชื่อไฟล์ :  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ฯเรื่อง ให้บริการเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก ประจำปี 2559
ชื่อไฟล์ :  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด ฉบับที่ 31/2559
ชื่อไฟล์ :  ทะเบียน-เงินฝากออมทรัพย์ลุ้นรับทองคำ ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 3)
ชื่อไฟล์ :  ประกาศหมายเลขคูปองลุ้นรางวัล ตามโครงการออมทรัพย์ ออมหุ้น – ออมเงินฝาก ลุ้นรับทองคำ ครั้งที่ 3
ชื่อไฟล์ :  รายชื่อผู้ร่วมลุ้นทองกับ โครงการออมทรัพย์ ออมหุ้น ออมเงินฝาก ลุ้นรับทองคำ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2
ชื่อไฟล์ :  ประกาศหมายเลขคูปองลุ้นรางวัล โครงการออมทรัพย์ ออมหุ้น ออมเงินฝาก ฉบับที่ 23 / 2559
ชื่อไฟล์ :  เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2554

 
 
 
 
 
© 2019. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด

www.hnbpcoop.com