กลับสู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศฉบับที่ 2/2565 ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาภู จากัด กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน (ล้านอีสาน 2) เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่ยังไม่ได้ชาระเงินค่าเบี้ยประกัน (คงสภาพ) ประจาปี 2565 และ สมาชิกที่ต้องส่งเงินเพิ่มเติม  
ประกาศฉบับที่ 2/2565 ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาภู จากัด กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน (ล้านอีสาน 2) เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่ยังไม่ได้ชาระเงินค่าเบี้ยประกัน (คงสภาพ) ประจาปี 2565 และ สมาชิกที่ต้องส่งเงินเพิ่มเติม
 
ประกาศฉบับที่ 2/2565 ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาภู จากัด กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน (ล้านอีสาน 2) เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่ยังไม่ได้ชาระเงินค่าเบี้ยประกัน (คงสภาพ) ประจาปี 2565 และ สมาชิกที่ต้องส่งเงินเพิ่มเติม
 
วันที่ลงประกาศ 2021-11-24 จำนวนอ่าน : 131


 
© 2019. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด

www.hnbpcoop.com