สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
กระดานข่าวสาร
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เพจแสดงความคิดเห็น
  
   
Login เข้าระบบ
  
  
  

 

  
   
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
376194
  
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  จำกัด

 ประวัติการจัดตั้ง
 
 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 จังหวัดหนองบัวลำภูได้แยกออกมาจากจังหวัดอุดรธานี โดยการถ่ายโอนข้าราชการหน่วยงานทุกสังกัดเข้ามาอยู่ภายใต้จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ได้ดำเนินการขอโอนย้ายสมาชิกที่มีความประสงค์ออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด เพื่อจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด เป็นการส่งเสริมการออมทรัพย์ในหมู่สมาชิก และช่วยให้สมาชิกได้รับเงินกู้ตามความต้องการอันจำเป็น โดยได้ประชุมใหญ่ผู้ซึ่งเข้าชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2537 ตกลงให้ดำเนินการขอจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2537 เลขทะเบียน อ. 052937 เป็นประเภท “สหกรณ์ออมทรัพย์” ชนิด “จำกัด” สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด ได้เริ่มดำเนินประกอบธุรกิจมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2537 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีสมาชิกเมื่อเริ่มดำเนินการจำนวน 343 คน เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด ภายใต้ความร่วมมือของข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งอยู่ภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู เลขที่ 153 หมู่ 1 ถนนพระวอพระตา ตำบลหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4231-1048 หมายเลขโทรสาร 0-4231-1048

  
 
 
 
 
 

© 2019. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด

www.hnbpcoop.com