สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
กระดานข่าวสาร
กระดานถาม-ตอบและข้อเสนอแนะ
สวัสดิการและกองทุนต่างๆ
  
   
Login เข้าระบบ
  
  
  

 

  
   
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
474291
  
 
คู่มือสมาชิก
 
สมาชิกสหกรณ์นี้คือ
 
1. ผู้ที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อ ผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์และได้ชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
 
2. ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และได้ชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
3. สมาชิกสหกรณ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ
 
 
 
สมาชิกสามัญ
 
1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 
2. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
 
ก. เป็นข้าราชการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดหนองบัวลำภู หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
ข. เป็นลูกจ้างประจำ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดหนองบัวลำภู หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
ค. เป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้
ง.เป็นพนักงานราชการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดหนองบัวลำภู หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
 
3. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
 
4. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
 
บทบาทของสมาชิก
1. บทบาทในฐานะเจ้าของกิจการ
1.1 การลงทุนในสหกรณ์
- การถือหุ้น
- การฝากเงิน
 
1.2 การเลือกตั้งผู้บริหาร
 
1.3 การควบคุมการบริหารงานของสหกรณ์
- การเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ
- การเข้าร่วมพิจารณาในการประชุมใหญ่
 
2. บทบาทในฐานะผู้ใช้บริการ
- การถือหุ้น
- การฝากเงิน
- การกู้เงิน
- การขอรับสวัสดิการต่าง ๆ
- ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
 
สิทธิของสมาชิก
1. การเข้าร่วมประชุมใหญ่
2. การเข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
3. สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ
4. ได้รับบริการทางธุรกิจและวิชาการจากสหกรณ์
5. การออกเสียงหรือคะแนนเสียงในการประชุมใหญ่หรือการเลือกตั้งต่าง ๆ
6. สิทธิทางด้านอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับหรือระเบียบของสหกรณ์
 
หน้าที่ของสมาชิก
1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติและคำสั่งของสหกรณ์
2. เข้าประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์
4. สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
5. ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
 
สมาชิกสมทบ
คุณสมบัติของสมาชิก
1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
2. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
    ก. เป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดหนองบัวลำภู หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
    ข. เป็นบุตร คู่สมรส หรือ บิดา มารดา ของสมาชิกสามัญ (กรณีบุตรต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป)
    ค. เคยเป็นสมาชิกสามัญแล้วมีคุุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์ในภายหลัง
3. ตั้งบ้านเรือนอยู่ท้องที่จังหวัดหนองบัวลำภู
4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม
5. เป็นผ้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
6. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

 

สิทธิเฉพาะสมาชิกสมทบ

1. สิทธิในการถือหุ้นได้ไม่เกิน 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดในขณะนั้น
2. สิทธิในการฝากเงินทุกประเภท
3. สิทธิในการกู้ยืมเงิน ตามระเบียบสหกรณ์ (เฉพาะสมาชิกที่มีเงินได้รายเดือน)
4. การสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการสหกรณ์
5. การค้ำประกันเงินกู้
6. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมตามที่สหกรณ์กำหนด
7. ไม่มีสิทธิในการลงคะแนนเลือกตั้ง
8. ไม่นับชื่อในการเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่สามัญ

 

การเข้าเป็นสมาชิก

1. ยื่นใบสมัคร ตามแบบที่กำหนด พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ สำเนาทะเบียนบ้าน และรายละเอียดเงินเดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
2. ผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร ตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญการหรือชำนาญงานคนหนึ่งรับรอง หากเป็นสมาชิกสมทบต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าสองคน
3. คณะกรรมการพิจารณาความถูกต้องตรงตามระเบียบที่กำหนด
     - ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก
     - ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
4. การสมัครเข้าเป็นสมาชิกในแต่ละครั้ง ต้องมีระยะเวลาห่างกันอย่างน้อย 1 ปี
     - ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
     - ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
 
การขาดจากสมาชิกภาพ
1. ตาย
2. ลาออก
3. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
4. ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย
5. ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ
6. ถูกให้ออกจากสหกรณ์
 

  
 
 
 
 
 

© 2019. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด

www.hnbpcoop.com