สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
กระดานข่าวสาร
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เพจแสดงความคิดเห็น
  
   
Login เข้าระบบ
  
  
  

 

  
   
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
376208
  
 
 
วิสัยทัศน์
 
"เป็นสหกรณ์มั่นคง บริหารโปร่งใส สมาชิกอุ่นใจ เชื่อมั่นในสหกรณ์"
 
 
 
พันธกิจ
1.ดำเนินการตามหลักการและวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์
2.บริหารทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยยึดหลักธรรมภิบาล
3.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ ความทันสมัย
4.ให้บริการประทับใจ มีคุณภาพภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
5.พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกให้ตอบสนองต่อความต้องการและทันต่อสภาวะปัจจุบัน
6.พัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมภายในให้มีคุณภาพ
7.ส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกให้มีความอยู่ดีกินดี และมีสันติสุขในสังคม ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
เป้าประสงค์
1.สมาชิกมีความศรัทธาและเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์
2.สหกรณ์เป็นที่พึ่งทางการเงินอันดับแรกให้แก่สมาชิก
3.สหกรณ์มีการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาองค์กร
ให้มีความเข้มแข็งมั่นคงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
  กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มรายได้
   1.1.1 โครงการระดมทุนจากสมาชิก
   1.1.2 โครงการศึกษาช่องทางการลงทุน
 
  กลยุทธ์ที่ 2 ลดรายจ่าย
   1.2.1 โครงการลดค่าใช้จ่ายมาตรการประหยัดพลังงาน
 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมภายในให้มีคุณภาพ
   1.3.1 โครงการจัดระบบการควบคุมภายในสหกรณ์ฯ
 
  กลยุทธ์ที่ 4 การรณรงค์ในการเพิ่มจำนวนสมาชิกสหกรณ์ฯ
   1.4.1 โครงการขยายฐานสมาชิก
 
  กลยุทธ์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของสหกรณ์
   1.5.1 การจัดทำแผนดำเนินงานประจำปีของสหกรณ์ฯ
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาระบบบริการให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้มารับบริการ
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศภายในองค์กรให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
   2.1.1 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานฯ
   2.1.2 โครงการ 5 ส
   2.1.3 โครงการบริการประทับใจ
 
  กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มการตอบสนองความต้องการของสมาชิก
    2.2.1 โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานของสหกรณ์ เช่น จดหมายข่าว Website ข่าวทางอีเมลล์ ฯลฯ
    2.2.2 โครงการทุกปัญหามีคำตอบ เช่น ตอบคำถามทางอีเมลล์ ทางโทรศัพท์
    2.2.3 โครงการเพิ่มช่องทางการติดต่อกับสหกรณ์ เช่น เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์
    2.2.4 สวัสดิการกรณีเร่งด่วน เช่น การร่วมกิจกรรมกับสมาชิก หรือครอบครัวสมาชิก ฯลฯ
 
  กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินงาน
   1.3.1 โครงการจัดระบบการควบคุมภายในสหกรณ์ฯ
   2.3.2 โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์ สัญจรพบ ปะสมาชิกตามหน่วยงานต่างๆ
 
  
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
เสริมสร้างสวัสดิการสำหรับสมาชิกและครอบครัว
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและครอบครัว
   2.1.1 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานฯ
   2.1.2 โครงการ 5 ส
   2.1.3 โครงการบริการประทับใจ
 
  กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มการตอบสนองความต้องการของสมาชิก
    2.2.1 โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานของสหกรณ์ เช่น จดหมายข่าว Website ข่าวทางอีเมลล์ ฯลฯ
    2.2.2 โครงการทุกปัญหามีคำตอบ เช่น ตอบคำถามทางอีเมลล์ ทางโทรศัพท์
    2.2.3 โครงการเพิ่มช่องทางการติดต่อกับสหกรณ์ เช่น เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์
    2.2.4 สวัสดิการกรณีเร่งด่วน เช่น การร่วมกิจกรรมกับสมาชิก หรือครอบครัวสมาชิก ฯลฯ
 
  กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินงาน
   1.3.1 โครงการจัดระบบการควบคุมภายในสหกรณ์ฯ
   2.3.2 โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์ สัญจรพบ ปะสมาชิกตามหน่วยงานต่างๆ
 
  
 
 

  
 
 
 
 
 

© 2019. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด

www.hnbpcoop.com