จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
758656
  
 
 
วิสัยทัศน์ ( ปี2564-2566 )
 
“เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ยกระดับคุณภาพชีวติของสมาชิกให้มั่นคง และเอื้ออาทรต่อสังคม”
 
 
 
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริหารจดัการและระบบบริการอย่างมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
3. ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของคณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการ และสมาชิก
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก
5. สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายต่าง ๆ
 
 
 
เป้าประสงค์
1. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. ระบบบริการมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
3. มีระบบเทคโนโลยีทันสมัยและเหมาะสม
4. สมาชิกได้รับสวัสดิการอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
5. บุคลากรมีความรู้ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์
7. สหกรณ์มีส่วนร่วมในกิจกรรมเครือข่าย ชุมชนและสาธารณะประโยชน์
 
 
 
แผนยุทธศาสตร์ ( ปี 2564-2566 )
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ การบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

1. โครงการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์

2. โครงการปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ์

3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ตามหลักธรรมาภิบาล

4. โครงการส่งเสริมการสมัครรับเลือกตั้งและการใช้สิทธิในการเลือกตั้งของสมาชิก

5. โครงการลดต้นทุนการบริหารจัดการ

6. โครงการลดต้นทุนทางการเงิน

7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกำไร

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศ

กลยุทธ์ การควบคุมภายใน

โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในตามแนวทางกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลยุทธ์ การจัดระบบริการสู่ความเป็นเลิศ

โครงการบริการสู่ความเป็นเลิศ-เที่ยงวันทันสหกรณ์

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การนำเทคโนโลยีมาใช้ในกิจการสหกรณ์

กลยุทธ์ พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

โครงการสหกรณ์ยุคใหม่ข่าวสารทันใจ

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้สมาชิก

กลยุทธ์ ส่งเสริมสวัสดิการแก่สมาชิกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

1. โครงการ Happy Birth Day Happy money

2. โครงการประกันชีวิตกลุ่มสำหรับสมาชิก

3. โครงการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

4. โครงการสวัสดิการสำหรับสมาชิก

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมความรู้ และทักษะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์และสมาชิก

กลยุทธ์ พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน

1. โครงการประเมินสมรรถนะบุคลากร

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

3. โครงการะพัฒนาศักยภาพสมาชิกใหม่

4. โครงการศึกษางบการเงิน

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมสมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์

กลยุทธ์ สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกิจกรรมของสหกรณ

โครงการร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาสหกรณ์ให้ก้าวหน้า

 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์กับสมาชิกและสังคม

กลยุทธ์ สร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์กับสมาชิกและสังคม

1. โครงการทูตสหกรณ์ [Co–Op Ambassador]

2. โครงการให้ความร่วมมือกับชุมชนและสังคม ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

 

  
 
 
 
 
 

© 2019. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด

www.hnbpcoop.com