จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
723641
  
 
  

เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์-ประกัน/เสี่ยง 2.00%
เงินฝากออมทรัพย์-ทั่วไป
3.00%
เงินฝากออมทรัพย์-โครงการออมเพื่อพ่อ ปี 2560
3.00%
เงินฝากออมทรัพย์-ลุ้นโชคลุ้นทอง ปี 2561
3.00%
เงินฝากออมทรัพย์-เกษียณเปลี่ยมสุข
4.00%
เงินฝากออมทรัพย์-เกษียณเปลี่ยมสุข(บำนาญ)
4.00%
เงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ
3.50%

เงินฝากประจำ

ประจำ 3 เดือน
3.50%
ประจำ 6 เดือน
3.75%
ประจำ 12 เดือน
4.00%

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2560

เงินฝากออมทรัพย์

วงเงิน 10,000 – 29,999,999 บาท

2.50%

วงเงิน 30,000,000 บาท ขึ้นไป

2.50%

ดอกเบี้ยเงินกู้

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินกู้สามัญ

เงินกู้สามัญบุคคลค้ำประกัน
6.50%
เงินกู้สามัญเงินฝากค้ำประกัน
5.90%
เงินกู้สามัญหุ้นค้ำประกัน
5.90%
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา
6.50%
เงินกู้เพื่อเกษียณสุขใจ
6.50%
เงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกสมทบ
6.50%
เงินกู้สามัญสำหรับพนักงานราชการ
6.50%
เงินกู้เพื่อผู้ค้ำประกันสุขใจ
6.00%
เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการ
6.25%
เงินกู้สามัญเพื่อลดภาระการค้ำประกันโดยไม่มีเงินเฉลี่ยคืน
5.50%
เงินกู้สามัญเพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิต
6.50%
เงินกู้สามัญรวมหนี้เพื่อชีวีเป็นสุข
6.50%
เงินกู้สามัญพนักงานราชการรวมหนี้เพื่อชีวีเป็นสุข
6.50%
เงินกู้สามัญโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4.09%

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินATM

6.25%

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระดาษ

6.25%

เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ

6.00%

เงินกู้สำหรับสหกรณ์อื่น

12 และ 36 เดือน

4.50%

60 เดือน

4.75%

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2560


  
 
 
 
 
 

© 2019. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด

www.hnbpcoop.com