กระดานข่าวสาร
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เพจแสดงความคิดเห็น
  
   
Login เข้าระบบ
  
  
  

 

  
   
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
376184
  

 
 
 
นายศรายุทธ สมศรี
ประธานกรรมการดำเนินการ
      
 
 
นายสมศักดิ์ ยุบลพันธ์
รองประธานกรรมการ 1
นายสยุมพร พรหมจารีต
รองประธานกรรมการ 2
นางนิตยา พันธ์งาม
เหรัญญิก
นายบุญไทย จันทรเสนา
เลขานุการ
 
      
 
 
 
นายสังวาลย์ หมอกโคกสูง
ประธานฝ่ายเงินกู้
      
 
 
 
นางประหยัด ธุระแพง
กรรมการดำเนินการ

นายสมภาร ควงคุ้ม
กรรมการดำเนินการ
 
 
นายสง่า ไชยนา
กรรมการดำเนินการ

นางสุวัชรา ท้าวพา
เลขาฝ่ายเงินกู้
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวกิ่งเพชร ชินศิรประภา
ประธานฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์
      
 
 
นายสัมฤทธิ์ ก่ำเกลี้ยง
กรรมการดำเนินการ
 
นางรุ่งนภา ถาบุญเรือง
กรรมการดำเนินการ
 
 
 
นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์นาหว่า
กรรมการดำเนินการ
 
นางณัฐธยาน์ พนมชัยจิรกุล
เลขานุการ
      
 
 
      
 
 
นายลิขิต ศรีธาวิรัตน์
ผู้ตรวจสอบกิจการ-ด้านทั่วไป
   
นางสุพรรณษา สุริยศ
ผู้ตรวจสอบกิจการ - ด้านบัญชี
      
 
      
 
 

 
 
 
 
 

© 2019. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด

www.hnbpcoop.com