กระดานข่าวสาร
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เพจแสดงความคิดเห็น
  
   
Login เข้าระบบ
  
  
  

 

  
   
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
271117
  
 
 
นายศรายุทธ สมศรี
ประธานกรรมการดำเนินการ
      
 
 
นายรติ บุญมาก
รองประธานกรรมการ 1
นายสมศักดิ์ ยุบลพันธ์
รองประธานกรรมการ 2
นางนิตยา พันธ์งาม
เหรัญญิก
นายบุญไทย จันทรเสนา
เลขานุการ
 
      
 
 
 
นายสังวาลย์ หมอกโคกสูง
ประธานฝ่ายเงินกู้
      
 
 
 
นายสมภาร ควงคุ้ม
กรรมการดำเนินการ

นายสัมฤทธิ์ ก่ำเกลี้ยง
กรรมการดำเนินการ
 
 
นายพงศ์ปณต ทาหนองค้า
กรรมการดำเนินการ

นางสุวัชรา ท้าวพา
เลขาฝ่ายเงินกู้
 
 
 
 
 
 
 
นายสายตา  สวัสดิ์ประภา
ประธานฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์
      
 
 
นางรุ่งนภา ถาบุญเรือง
กรรมการดำเนินการ
 
นางณัฐธยาน์ พนมชัยจิรกุล
กรรมการดำเนินการ
 
 
 
นางประหยัด ธุระแพง
กรรมการดำเนินการ
 
นางสาวกิ่งเพชร ชินศิรประภา
เลขานุการ
      
 
 
      
 
 
นายลิขิต ศรีธาวิรัตน์
ผู้ตรวจสอบกิจการ-ด้านทั่วไป
   
นางสุปราณี บัวขาว
ผู้ตรวจสอบกิจการ - ด้านบัญชี
      
 
      
 
 

 
 
 
 
 

© 2019. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด

www.hnbpcoop.com