กระดานข่าวสาร
กระดานถาม-ตอบและข้อเสนอแนะ
สวัสดิการและกองทุนต่างๆ
  
   
Login เข้าระบบ
  
  
  

 

  
   
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
474296
  

 
 
 
ดร.รติ บุญมาก
ประธานกรรมการดำเนินการ
      
 
 
นายสยุมพร พรหมจารีต
รองประธานกรรมการดำเนินการ
นายสัมฤทธิ์ ก่ำเกลี้ยง
รองประธานกรรมการดำเนินการ
นางนิตยา พันธ์งาม
รองประธานกรรมการดำเนินการ
นางประหยัด ธุระแพง
กรรมการดำเนินการ
นางณัฐธยาน์ พนมชัยจิรกุล
เหรัญญิก
นายบุญไทย จันทรเสนา
เลขานุการ
 
      
 
 
 
นายสายตา สวัสดิ์ประภา
ประธานฝ่ายเงินกู้
      
 
 
 
นางประหยัด ธุระแพง
กรรมการดำเนินการ

นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์นาหว่า
กรรมการดำเนินการ
 
 
นายณัฐิวุฒิ คลังกลาง
กรรมการดำเนินการ

นายสง่า ไชยนา
กรรมการดำเนินการ
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวกิ่งเพชร ชินศิรประภา
ประธานฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์
      
 
 
นางณัฐธยาน์ พนมชัยจิรกุล
กรรมการดำเนินการ
 
นายสมภาร ควงคุ้ม
กรรมการดำเนินการ
 
 
 
นายพงศ์ปณต ทาหนองค้า
กรรมการดำเนินการ
 
นางรุ่งนภา ถาบุญเรือง
เลขานุการ
      
 
 
      
 
 
นายลิขิต ศรีธาวิรัตน์
ผู้ตรวจสอบกิจการ-ด้านทั่วไป
   
นางลดารัตน์ ทาแฮ
ผู้ตรวจสอบกิจการ - ด้านบัญชี
      
 
      
 
 

 
 
 
 
 

© 2019. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด

www.hnbpcoop.com