จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
723646
  

 
 
 
ดร.รติ บุญมาก
ประธานกรรมการดำเนินการ
      
 
 
นายสยุมพร พรหมจารีต
รองประธานกรรมการดำเนินการ
นายสัมฤทธิ์ ก่ำเกลี้ยง
รองประธานกรรมการดำเนินการ
นายสายตา สวัสดิ์ประภา
กรรมการดำเนินการ/เหรัญญิก
นายณฐกร จันทรเสนา
กรรมการดำเนินการ/เลขานุการ
 
      
 
 
 
นายสังวาลย์ หมอกโคกสูง
ประธานฝ่ายเงินกู้
      
 
 
 
นายบุญเลิศ กองสุวรรณ
กรรมการดำเนินการ

นายประเทือง สีหะวงษ
กรรมการดำเนินการ
 
 
นายพงศ์ปณต ทาหนองค้า
กรรมการดำเนินการ

นางสุวัชรา ท้าวพา
กรรมการและเลขานุการ
 
 
 
 
 
 
 
นางณัฐธยาน์ พนมชัยจิรกุล
ประธานฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์
      
 
 
นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์นาหว่า
กรรมการดำเนินการ
 
นายณัฐิวุฒิ คลังกลาง
กรรมการดำเนินการ
 
 
 
นายประพันธ์ ไชยศรี
กรรมการดำเนินการ
 
นายสง่า ไชยงา
เลขานุการ
      
 
 
      
 
 
นายลิขิต ศรีธาวิรัตน์
ผู้ตรวจสอบกิจการ-ด้านทั่วไป
   
นางลดารัตน์ ทาแฮ
ผู้ตรวจสอบกิจการ - ด้านบัญชี
      
 
      
 
 

 
 
 
 
 

© 2019. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด

www.hnbpcoop.com