กระดานข่าวสาร
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เพจแสดงความคิดเห็น
  
   
Login เข้าระบบ
  
  
  

 

  
   
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
194340
  
 
 
นายศรายุทธ สมศรี
ประธานกรรมการดำเนินการ
      
 
 
นายรติ บุญมาก
รองประธานกรรมการ 1
นางสุรภี พรหมแสง
รองประธานกรรมการ 2
นางประหยัด ธุระแพง
เหรัญญิก
นางสุวัชรา ท้าวพา
เลขานุการ
 
      
 
 
 
นายพินิจ บุตรกัณหา
ประธานกรรมการเงินกู้/กรรมการดำเนินการ
      
 
 
 
นายชาญชัย แก้วอัคฮาด
กรรมการดำเนินการ

นายพงศ์ปณต ทาหนองค้า
กรรมการดำเนินการ
 
 
นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์นาหว่า
กรรมการดำเนินการ

นายสังวาลย์  หมอกโคกสูง
เลขานุการ
 
 
 
 
 
 
 
นายสายตา  สวัสดิ์ประภา
ประธานกรรมการศึกษา/กรรมการดำเนินการ
      
 
 
นางรุ่งนภา ถาบุญเรือง
กรรมการดำเนินการ
 
นายณัฐิวุฒิ คลังกลาง
กรรมการดำเนินการ
 
 
 
นายสมภาร ควงคุ้ม
กรรมการดำเนินการ
 
นางสาวกิ่งเพชร ชินศิรประภา
เลขานุการ
      
 
 
      
 
 
นางลดารัตน์ ทาแฮ
ผู้ตรวจสอบกิจการ - ด้านทั่วไป
   
นางสุปราณี บัวขาว
ผู้ตรวจสอบกิจการ - ด้านบัญชี
      
 
      
 
 

 
 
 
 
 

เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ
 
บริการของสหกรณ์ฯ
 
 
ช่องทางการติดต่อเรา
 Line ID :
 Tel.042-311048
 
 
ที่อยู่สหกรณ์ฯ
 
หน่วยงานเกี่ยวข้อง
 
 
  
  
Copy Right 2016. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด

www.hnbpcoop.com