สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
กระดานข่าวสาร
กระดานถาม-ตอบและข้อเสนอแนะ
สวัสดิการและกองทุนต่างๆ
  
   
Login เข้าระบบ
  
  
  

 

  
   
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
474284
  
 
ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
 
1.ยื่นความจำนงค์ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กำหนด โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาไม่ตำกว่าซี 5 รับรอง
 
2.คณะอนุกรรมการออกสอบสวนพฤติกรรมของผู้สมัครจากบุคคลในกลุ่มเดียวกัน
 
3.นำผลจากการสอบสวนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน โดยถือเสียงสองในสามของกรรมการซึ่งมาประชุม
 
4.แจ้งผลการสมัครให้ผู้ที่ยื่นความจำนงค์ทราบว่าผ่านหรือไม่ผ่าน
 
5.ถ้าผ่านการสอบสวนให้เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นเงิน 100 บาท
 
6. เป็นสมาชิกสหกรณ์โดยสมบูรณ์สามารถทำธุรกิจร่วมกับสหกรณ์ได้
 
หมายเหตุ เอกสารที่ต้องเตรียม
 
1. สำเนาบัตรประชาชน
 
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 
3. สลิปเงินเดือน
 
 

  
 
 
 
 
 

© 2019. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด

www.hnbpcoop.com