ติดต่อเรา

 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด
เลขที่ 153 หมู่ 1 ถนนพระวอพระตา ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
โทรศัพท์ 0-42311-048 โทรสาร 0-42311-048
E-mail : coop_np@hotmail.co.th
^