ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น จำกัด

^