เยี่ยมชมกิจการอคารหลังใหม่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

^