ประวัติความเป็นมา

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  จำกัด
 ประวัติการจัดตั้ง
      เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 จังหวัดหนองบัวลำภูได้แยกออกมาจากจังหวัดอุดรธานี โดยการถ่ายโอนข้าราชการหน่วยงานทุกสังกัดเข้ามาอยู่ภายใต้จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ได้ดำเนินการขอโอนย้ายสมาชิกที่มีความประสงค์ออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด เพื่อจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด เป็นการส่งเสริมการออมทรัพย์ในหมู่สมาชิก และช่วยให้สมาชิกได้รับเงินกู้ตามความต้องการอันจำเป็น โดยได้ประชุมใหญ่ผู้ซึ่งเข้าชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2537 ตกลงให้ดำเนินการขอจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2537 เลขทะเบียน อ. 052937 เป็นประเภท “สหกรณ์ออมทรัพย์” ชนิด “จำกัด” สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด ได้เริ่มดำเนินประกอบธุรกิจมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2537 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีสมาชิกเมื่อเริ่มดำเนินการจำนวน 343 คน และปัจจุบัน ตุลาคม 2563 มีสมาชิกสามัญ 1,389 คน สมาชิกสมทบ 838 คน รวมทั้งหมด 2,227 คน เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด ภายใต้ความร่วมมือของข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งอยู่ภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู เลขที่ 153 หมู่ 1 ถนนพระวอพระตา ตำบลหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4231-1048 หมายเลขโทรสาร 0-4231-1048
^