สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
กระดานข่าวสาร
กระดานถาม-ตอบและข้อเสนอแนะ
สวัสดิการและกองทุนต่างๆ
  
   
Login เข้าระบบ
  
  
  

 

  
   
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
474888
  
 
 
 

ขั้นตอนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์


1.ยื่นความจำนงค์ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กำหนด  โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาไม่ตำกว่าซี 5 รับรอง
2.คณะอนุกรรมการออกสอบสวนพฤติกรรมของผู้สมัครจากบุคคลในกลุ่มเดียวกัน
3.นำผลจากการสอบสวนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน โดยถือเสียงสองในสามของกรรมการซึ่งมาประชุม
4.แจ้งผลการสมัครให้ผู้ที่ยื่นความจำนงค์ทราบว่าผ่านหรือไม่ผ่าน
5.ถ้าผ่านการสอบสวนให้เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นเงิน 100 บาท
6. เป็นสมาชิกสหกรณ์โดยสมบูรณ์สามารถทำธุรกิจร่วมกับสหกรณ์ได้

หมายเหตุ  เอกสารที่ต้องเตรียม  
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สลิปเงินเดือน

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานฝ่ายสินเชื่อ

  
 
 
 

© 2019. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด

www.hnbpcoop.com