สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
กระดานข่าวสาร
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เพจแสดงความคิดเห็น
  
   
Login เข้าระบบ
  
  
  

 

  
   
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
194378
  
 
 
 

ขั้นตอนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์


1.ยื่นความจำนงค์ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กำหนด  โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาไม่ตำกว่าซี 5 รับรอง
2.คณะอนุกรรมการออกสอบสวนพฤติกรรมของผู้สมัครจากบุคคลในกลุ่มเดยีวกัน
3.นำผลจากการสอบสวนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน โดยถือเสียงสองในสามของกรรมการซึ่งมาประชุม
4.แจ้งผลการสมัครให้ผู้ที่ยื่นความจำนงค์ทราบว่าผ่านหรือไม่ผ่าน
5.ถ้าผ่านการสอบสวนให้เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นเงิน 100 บาท
6. เป็นสมาชิกสหกรณ์โดยสมบูรณ์สามารถทำธุรกิจร่วมกับสหกรณ์ได้

หมายเหตุ  เอกสารที่ต้องเตรียม  
1.สำเนาทะเบียนบ้านของตนเองและคู่สมรส
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของตนเองและคู่สมรส
3.สำเนาทะเบียนสมรส ,สำเนาใบโฉนดที่ดิน


  
 
 
 

เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ
 
บริการของสหกรณ์ฯ
 
 
ช่องทางการติดต่อเรา
 Line ID :
 Tel.042-311048
 
 
ที่อยู่สหกรณ์ฯ
 
หน่วยงานเกี่ยวข้อง
 
 
  
  
Copy Right 2016. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด

www.hnbpcoop.com