จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
733531
  
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 0-42311-048 โทรสาร 0-42311-048
 

 

ระเบียบฯ ว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ. 2564
   
ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการหรือสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2564
   
ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้ พกส และดอกเบี้ย พ.ศ. 2565
   
ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญข้าราชการและลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2565
   
ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2565
   
ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้เกษียณสุขใจ และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2565
   
ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกสมทบ และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2563
   
ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ.2561
   
ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญเพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิต พ.ศ.2561
   
ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญเพื่อลดภาระการค้ำประกันโดยไม่มีเฉลี่ยคืน พ.ศ. 2561
   
ระเบียบฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ.2561
 
ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ พ.ศ.2560
 
ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บรักษายืมและการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2560
   
ระเบียบฯ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2564
   
ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินออมทรัพย์ เงินรับฝากประจำ และเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2565
   
ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2565
   
ระเบียบฯ ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2560
   
ระเบียบฯ ว่าด้วยสมาชิกที่ลาออกแล้วจะเข้าเป็นสมาชิกใหม่ พ.ศ. 2560
   
ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2564
   
ระเบียบฯ ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2560
   
ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักในการเดินทางสำหรับกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการพนักงานและลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ. 2560
   
ระเบียบฯ ว่าด้วยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อื่น พ.ศ.2560
   
ระเบียบฯ ว่าด้วยการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการ ดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2562
   
ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนปรับปรุงสำนักงาน พ.ศ. 2560
   
ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2560
   
ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2560
   
ระเบียบฯ ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560
   
ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์
   
ระเบียบฯ ว่าด้วยทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน พ.ศ.2560
 
ระเบียบฯ ว่าด้วยทุนประกันความเสี่ยงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ.2560
 
ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ.2560
 
ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ. 2561
   
 

  
 
 
 

© 2019. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด

www.hnbpcoop.com