สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
กระดานข่าวสาร
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เพจแสดงความคิดเห็น
  
   
Login เข้าระบบ
  
  
  

 

  
   
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
330237
  
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 0-42311-048 โทรสาร 0-42311-048
 

 

ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2562
   
ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญเจ้าหน้าที่สหกรณ์และพนักงานราชการ พ.ศ.2562
   
ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้เกษียณสุขใจ และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2561
   
ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกสมทบ และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2561
   
ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ.2561
   
ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญเพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิต พ.ศ.2561
   
ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญเพื่อลดภาระการค้ำประกันโดยไม่มีเฉลี่ยคืน พ.ศ. 2561
   
ระเบียบฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ.2560
 
ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ พ.ศ.2560
 
ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บรักษายืมและการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2560
   
ระเบียบฯ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2562
   
ระเบียบฯ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2560 <<< ยกเลิก
   
ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินออมทรัพย์ เงินรับฝากประจำ และเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2560
   
ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2560
   
ระเบียบฯ ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2560
   
ระเบียบฯ ว่าด้วยสมาชิกที่ลาออกแล้วจะเข้าเป็นสมาชิกใหม่ พ.ศ. 2560
   
ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2560
   
ระเบียบฯ ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2560
   
ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักในการเดินทางสำหรับกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการพนักงานและลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ. 2560
   
ระเบียบฯ ว่าด้วยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อื่น พ.ศ.2560
   
ระเบียบฯ ว่าด้วยการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการ ดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2560
   
ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนปรับปรุงสำนักงาน พ.ศ. 2560
   
ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2560
   
ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2560
   
ระเบียบฯ ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560
   
ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์
   
ระเบียบฯ ว่าด้วยทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน พ.ศ.2560
 
ระเบียบฯ ว่าด้วยทุนประกันความเสี่ยงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ.2560
 
ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ.2560
 
ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ. 2560
   
 

  
 
 
 

© 2019. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด

www.hnbpcoop.com